VEDTÆGTER


§01. Foreningens navn er "Danfoss Funktionærforening"


§02. Som aktivt medlem kan optages enhver funktionær, der er ansat ved Danfoss A/S, et datterselskab under Danfoss A/S, eller et af Danfoss A/S associeret selskab. Herunder kan bestyrelsen dispensere.
Udtrædelse af Danfoss A/S, datterselskab under Danfoss A/S, eller et af Danfoss A/S associeret selskab medfører samtidig udtrædelse af foreningen uanset bestemmelsen i § 04.


§03. Adgang til at overgå til passivt medlemskab har enhver funktionær, der fratræder med veteranstatus.
Forenings bestyrelse kan endvidere tillade, at et medlem som midlertidigt ikke er funktionær i firmaet, overgår fra aktivt, til passivt medlemskab.


§04. Indmeldelse i foreningen er bindende for regnskabsåret, som følger kalenderåret. Udmeldelse kan kun ske skriftligt eller ved manglende kontingent betaling.


§05. Foreningen er upolitisk.
Dens formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne, formidle kontakt til andre firmaer og institutioner, samt at pleje medlemmernes indkøbsmæssige interesser.
Foreningen kan ikke være medlem af andre foreninger eller sammenslutninger, men kan indtræde i et samarbejde med lignende foreninger. Spørgsmål som normalt behandles af de faglige organisationer, kan ikke optages til forhandling.


§06. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes én gang om året inden udgangen af april.


§07. Forslag fra foreningens medlemmer om emner, der ønskes behandlet, kan til enhver tid fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Alle indkomne forslag behandles på først kommende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen vil i hvert tilfælde meddele forslagsstilleren, om forslaget kan tages op til behandling af foreningen.


§08. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse via interne/officielle informationskanaler. Dagsordenen skal meddeles i indkaldelsen og skal indeholde mindst følgende punkter:
01. Valg af dirigent.
02. Valg af protokolfører.
03. Bestyrelsen aflægger beretning.
04. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
05. Fastsættelse af kontingent.
06. Indkomne forslag.
07. Valg af bestyrelse samt valg af 1. og 2. suppleant for 1 år.
08. Valg af 2 revisorer samt valg af revisorsuppleant for 1 år.
09. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


§09. Generalforsamlingen er, bortset fra spørgsmål om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt aktive medlemmer. Såfremt mindst ét medlem kræver det, skal afstemningen foretages skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§10. Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på den ordinære generalforsamling. For at vedtage vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen.
Såfremt der ikke er mødt det tilstrækkelige antal til, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med normalt varsel.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og spørgsmål afgøres ved at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen.


§11. Bestyrelsen kan til enhver tid, med 8 dages varsel, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, og såfremt mindst 1/10 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, er bestyrelsen pligtig til, inden 8 dag, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, disse vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Der afgår hver år 3 hhv. 2 bestyrelsesmedlemmer. Samtlige valg kan være genvalg, og valgene foretages ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan supplere sig med underudvalg udpeget blandt medlemmerne.


§13. Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov, og der skal føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Der indkaldes til medlemsmøde, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt.
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal formand og 2 bestyrelsesmedlemmer være til stede.
Ved stemmelighed i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt.


§14. Eventuel opløsning af foreningen kan kun finde sted på en dertil særligt indkaldt generalforsamling, og da kun med den i § 10 angivne kvalificerede majoritet.
I tilfælde af opløsning anvendes foreningens eventuelle formue til velgørende formål efter generalforsamlingens skøn.
Revideret den 24. april 2023